tłuszczak sutka

Należy zauważyć, że mutacja Jak1 V658F występuje w pozycji homologicznej do JAK2 V617, która jest powszechnie mutowana u pacjentów z nowotworami mieloproliferacyjnymi (MPN) (13) i była wcześniej obserwowana u pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL) wysokiego ryzyka (ang. 14). Następnie ektopowo eksprymowali Jak1 V658F w szpiku kostnym mCG-PML-RARA, a następnie transplantację do letalnie napromienionych biorców, co spowodowało fenotyp APL o krótkim opóźnieniu, całkowicie penetrujący. Ponadto wykonali również analizę liczby kopii mysich o wysokiej rozdzielczości i zidentyfikowali delecję somatyczną demetylazy histonowej, swoistą dla lizyny (K) demetylazę 6A (Kdm6a, znaną również jako Utx), w tym samym mysim genomie APL, delecja obserwowana również w ludzkim APL. Jednak jego funkcjonalny wkład w patogenezę APL i rozwój APL w tym modelu myszy nie został wyjaśniony. Mutacje w szlaku JAK / STAT i terapie celowane. JAK uczestniczą w transdukcji sygnalizacji receptora cytokinowego. Te kinazy (JAK1, JAK2, JAK3 i Tyk2) wiążą się z cytosolowymi domenami receptorów cytokin. Zmiany konformacyjne zachodzą w receptorze cytokiny w wyniku wiązania z cytokinami, pozwalając im rekrutować JAK. Mutacje somatyczne w JAK zostały opisane w przypadku złośliwości u ludzi (tabela 1). Najbardziej godne uwagi było wyjaśnienie roli mutacji JAK2 V617F w patogenezie MPN. Mutacje Somatic JAK1 zostały ostatnio opisane w AML (15, 16) i ALL (17). Te obserwacje genetyczne doprowadziły do opracowania inhibitorów JAK, w tym inhibitorów o aktywności hamującej JAK1; czynniki te weszły teraz w późne stadium badań klinicznych u pacjentów z MPN. W tym przypadku badacze stosowali inhibitor pan-JAK w kontekście testu metylocelulozowego, aby wykazać, że hamowanie JAK1 wykazuje podobną skuteczność jak kwas all-trans retinowy (standardowe leczenie APL) w zmniejszaniu tworzenia kolonii APL. Ponadto, zastosowanie inhibitora pan-JAK zmniejszyło fosforylację STAT5, wskazując na efekty docelowe w odniesieniu do szlaku JAK / STAT. Łącznie dane te wskazują na rolę szlaku JAK / STAT w patogenezie APL w tym modelu, który wykracza poza obecność mutacji JAK. Rola szlaku JAK / STAT w APL i innych podtypach AML uzasadnia dalsze badania. Ponadto, nadal należy określić, czy zmutowany APL JAK1 stanowi specyficzny kliniczno-patologiczny podtyp APL o znaczeniu prognostycznym lub terapeutycznym. Tabela 1JAK mutacje w ludzkich nowotworach złośliwych Wnioski Wartman i współpracownicy z powodzeniem zastosowali eleganckie wykorzystanie sekwencjonowania całego genomu jako dragonu, aby zapewnić szerokie pokrycie genomu Jest możliwe, że ta strategia może nie identyfikować wszystkich istotnych alleli choroby, z powodu podejścia sekwencyjnego, platformy analitycznej lub obecności dużych mutacji, które mogą zostać pominięte przez sekwencjonowanie równoległe o krótkim odczycie. Jednak w tym raporcie wykazano siłę tego podejścia, ponieważ autorzy pokazują, w jaki sposób można zastosować sekwencjonowanie całego genomu, aby zapewnić patogenetyczny wgląd w mysie modele nowotworów. Przewidujemy, że późniejsze wykorzystanie tego podejścia pozwoli badaczom dodać do listy powtarzających się mutacji kierowców, które przyczyniają się do transformacji nowotworowej. Podziękowania RK Rampal jest wspierany przez Program Klinicznych Scholars Center Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. RL Levine jest katedrą Wydziału Geoffrey Beene Junior w Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. Przypisy Konflikt interesów: Autorzy zadeklarowali brak konfliktu interesów. Informacje referencyjne: J Clin Invest. 2011; 121 (4): 1255-1258. doi: 10.1172 / JCI57200. Zobacz powiązany artykuł: Sekwencjonowanie mysiego genomu ostrej białaczki promielocytowej ujawnia zdarzenia genetyczne istotne dla progresji choroby.
[podobne: klasterowe bóle głowy, kardiowersja elektryczna, klasyfikacja icd 10 ]