karta ubezpieczenia europejskiego warszawa

Wyniki te łącznie wskazują, że fuzja PML-RARA jest konieczna, ale niewystarczająca do wytworzenia APL w mysich modelach transgenicznych. Jednak u większości ludzi z APL i większością mysich modeli APL tożsamość współpracujących alleli chorobowych nie została ujawniona. Całe sekwencjonowanie genomowe W tym wydaniu JCI Wartman i współpracownicy wykorzystali masowe równoległe sekwencjonowanie DNA, aby przeprowadzić systematyczną analizę mutacyjną mysiego genomu APL (10). Do niedawna sekwencjonowanie całego genomu pierwotnych nowotworów mysich i ludzkich nie było wykonalne ze względu na koszty i zapotrzebowanie na duże ilości materiału nowotworowego. Jednak ograniczenia te zostały w dużej mierze przezwyciężone dzięki ulepszonej technologii sekwencjonowania i narzędzi analitycznych (11). Rzeczywiście, wcześniejsze wysiłki obecnych badaczy wykorzystujące sekwencjonowanie całego genomu u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) pozwoliły im zidentyfikować nowe klinicznie i biologicznie istotne mutacje AML, demonstrując moc masywnego równoległego sekwencjonowania (11, 12). Wartman i in. zastosował innowacyjną strategię, aby znaleźć dodatkowe mutacje w tym modelu APL (10). Rasowy szczep wsobny zastosowano w próbie zmniejszenia liczby wariantów, ponieważ wiele wariantów z sekwencjonowania mysiego genomu może nie być istotnych dla patogenezy choroby. Myszy eksprymujące transgen PML-RARA pod kontrolą mysiego promotora katepsyny G były krzyżowane wstecznie z podłożem Black 6 / Taconic przez 10 pokoleń. U tych myszy rozwinęła się choroba podobna do APL ze stosunkowo długim opóźnieniem (9-12 miesięcy), co sugeruje, że nabycie dodatkowych zdarzeń genetycznych jest wymagane do rozwoju APL w tym modelu. W poprzednich badaniach na ludziach dane dotyczące sekwencjonowania całego genomu nowotworu porównywano z danymi z sekwencjonowania z dopasowanego DNA linii płciowej w celu oceny, czy potencjalne mutacje były obecne w linii płciowej lub były prawdziwymi mutacjami somatycznymi nabytymi podczas nowotworzenia. W przeciwieństwie do tego, autorzy porównali spektrum wariantów pojedynczego nukleotydu obecnych w mysich komórkach APL ze zsekwencjonowanym genomem początkowego szczepu myszy. Alternatywna i być może bardziej dyskryminująca strategia może porównywać dane mutacyjne APL z DNA z miotowych kontrolnych lub porównać mysie genomy APL z hematopoetycznym DNA z tej samej myszy z wcześniejszego punktu czasowego, przed rozwojem APL. Sześć niesynonimowych mutacji zidentyfikowano i zwalidowano jako obecne w genomie APL; autorzy następnie przeprowadzili wtórną analizę mutacyjną 89 dodatkowych próbek APL myszy dla tych 6 mutacji. Co istotne, podejście to pozwoliło im zidentyfikować, że jedna mutacja, Jak1 V658F, była obecna jako nawracająca zmiana w mysim APL.
[patrz też: martwa cisza cda, olx myślenice, bogowie cda ]