Tamoksyfen z lub bez napromieniowania piersi u kobiet w wieku 50 lat lub starszych z wczesnym rakiem piersi ad 7

Wynik ten sugeruje, że napromienianie piersi może zmniejszyć ryzyko nawrotu pachy, jak również nawrotu sutka. Badania wykazały, że styczne sutków często zawierają węzły znajdujące się w odcinku pachowym.18,19 Nasze wyniki są podobne do tych z badania NSABP B-21 w leczeniu napromienianiem piersi, tamoksyfenem lub oboma pacjentami niskiego ryzyka z guzami o wielkości cm lub mniejszej. Badanie NSABP obejmowało jednak pacjentów w wieku poniżej 50 lat, u których można by oczekiwać większego ryzyka niepowodzenia leczenia.6 Badanie B-21 wykazało ryzyko nawrotu miejscowego po ośmiu latach 16,5 procent wśród 336 kobiet sam tamoksyfen, 2,8% wśród 337 kobiet otrzymujących napromieniowanie plus tamoksyfen i 9,3% wśród 336 kobiet otrzymujących napromieniowanie plus placebo. Podobne wskaźniki nawrotów po ośmiu latach w naszym badaniu (17,6% w przypadku samego tamoksyfenu i 3,5% w przypadku tamoksyfenu i napromieniania), pomimo stosowania różnych kryteriów przyjęć, sugerują, że pominięcie napromieniania piersi może najlepiej pasować do starszych pacjentów z małymi guzami . Nasza eksploracyjna analiza podgrup sugerowała, że kobiety w wieku 60 lat lub starsze, które mają guzy o wielkości cm lub mniejszej oraz o pozytywnym lub nieznanym statusie receptora hormonalnego, mają niskie ryzyko nawrotu klatki piersiowej po pięciu latach. Continue reading „Tamoksyfen z lub bez napromieniowania piersi u kobiet w wieku 50 lat lub starszych z wczesnym rakiem piersi ad 7”

Rekombinowana ludzka leptyna u kobiet z podwzgórzowym brakiem miesiączki ad 7

Pacjenci zgłaszali jakościowy spadek apetytu, głównie w trzecim miesiącu, ale poza tym czuli się dobrze. Dyskusja
U kobiet z niewydolnością podwzgórzową podanie r-metHuLeptyny w celu normalizacji względnego niedoboru leptyny powoduje wzrost pęcherzyków i owulację oraz znacznie podwyższa poziom LH, estradiolu, IGF-1, hormonu tarczycy i markerów tworzenia kości, wskazując że niskie poziomy leptyny mogą być odpowiedzialne za zaburzenia rozrodcze i neuroendokrynne związane z tym zaburzeniem. Leptyna została pierwotnie zidentyfikowana jako hormon anty otyłości. 25, ale jest coraz częściej uznawana za hormonalny mediator adaptacji do deprywacji energii. Badania na myszach z niedoborem leptyny13 i ludzi26-28, a także na krótkoterminowych eksperymentach głodowych u gryzoni14 i szczupłych mężczyzn16 sugerują, że niski poziom leptyny prawdopodobnie odpowiada za zmiany w osiach reprodukcyjnych, tarczycy i hormonów wzrostu. Continue reading „Rekombinowana ludzka leptyna u kobiet z podwzgórzowym brakiem miesiączki ad 7”

Poziomy alfa-fetoproteiny w drugiej macierzyńskiej matce w okresie trymestru i późniejsze ryzyko nagłej śmierci niemowląt ad 6

Iloraz szans skorygowany o wiek narodzin i wiek ciążowy wynosił 1,6 (95% przedział ufności, 1,1 do 2,3; P = 0,02); iloraz szans skorygowany o percentyl masy urodzeniowej, wiek ciążowy i wszystkie cechy matki to 1,5 (przedział ufności 95%, 1,0 do 2,2; P = 0,03); a iloraz szans skorygowany o masę urodzeniową jako zmienną ciągłą wynosił 1,6 (95% przedział ufności, 1,1 do 2,3; P = 0,02). Gdy wszystkie pozostałe zmienne ciągłe zostały skategoryzowane, a wartości brakujące były traktowane przy użyciu zmiennych wskaźnikowych, skorygowany iloraz szans dla wzrostu o w wielokrotności mediany macierzy-stej alfa-fetoproteiny wynosił 1,6 (95% przedział ufności, od 1,1 do 2,3 ; P = 0,02). Nie stwierdzono istotnego związku między ryzykiem SIDS a poziomem macierzy-stej ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej wyrażonej jako zmienna ciągła (iloraz szans dla wzrostu o w wielokrotności mediany dla wieku ciążowego, 0,92, przedział ufności 95%, 0,67 do 1,24, P = 0,57) lub podzielone na kwintyle (P dla trendu = 0,19).
Dyskusja
Niniejsze badanie pokazuje, że ryzyko śmierci noworodka z powodu SIDS zwiększyło się wraz ze wzrostem stężenia alfa-fetoproteiny u matki w drugim trymestrze ciąży. Ryzyko SIDS wśród niemowląt kobiet z poziomem alfa-fetoproteiny w najwyższym kwintylu było 2,8 razy większe niż wśród dzieci, których matki były w najniższym kwintylu, chociaż bezwzględne ryzyko SIDS pozostawało niskie, nawet w najwyższym kwintylu (7,5 na 10 000 żywych urodzeń). Continue reading „Poziomy alfa-fetoproteiny w drugiej macierzyńskiej matce w okresie trymestru i późniejsze ryzyko nagłej śmierci niemowląt ad 6”

Plan B – FDA i antykoncepcja awaryjna

Dr Steinbrook (wydanie z 3 czerwca) dołącza do American College of Obstetricians i Gynecologists, wzywając wszystkich ginekologów położników do dostarczania z wyprzedzeniem recepty na antykoncepcję awaryjną wszystkim kobietom w wieku rozrodczym podczas każdej wizyty w biurze. Należy jednak zauważyć, że że wszyscy lekarze, którzy opiekują się kobietami w wieku rozrodczym, mają zdolność przyczynienia się do tego wysiłku. Wiele dobrze zaprojektowanych badań wykazało, że wcześniejsze dostarczanie antykoncepcji awaryjnej zwiększa się w odpowiednim czasie, właściwe stosowanie bez szkodliwego wpływu na rutynową antykoncepcję i zachowania seksualne. 2-4 Każdy lekarz, który zaleca pacjentowi stosowanie prezerwatyw, powinien zapewnić, wydając zalecenie, że pacjent będzie miał szybki dostęp do Planu B w przypadku pęknięcia prezerwatywy. Ponadto lekarze (np. Continue reading „Plan B – FDA i antykoncepcja awaryjna”

Lumpektomia plus Tamoksyfen z lub bez napromieniania u kobiet w wieku 70 lat lub starszych z wczesnym rakiem piersi ad 6

Chociaż prawdą jest, że 99 procent grupy, która otrzymała tamoksyfen z napromienianiem, w porównaniu z 96 procentami grupy tamoksyfenów, nie było nawrotów lokalnych lub regionalnych w ciągu pięciu lat (P <0,001), znaczenie kliniczne tego bezwzględnego zmniejszenia o 3 procent należy uznać za krytyczny. Wcześniejsze badania sugerowały, że lumpektomia jest opcją po wznowieniu miejscowym, jeśli w początkowej terapii nie zastosowano napromieniania.19 Osiem z 14 kobiet z nawrotem piersi w grupie tamoksyfenu poddano terapii oszczędzającej. W grupie, u której zastosowano napromienianie plus tamoksyfen, obie kobiety z miejscowym nawrotem wymagały mastektomii. Nie było zauważalnej różnicy między grupami pod względem prawdopodobieństwa mastektomii po nawrocie.
Żadna z kobiet w grupie, której podawano tamoksyfen i napromienianie, nie miała nawrotu pachowego i nie było żadnych nawrotów pod pachą u 115 kobiet w grupie tamoksyfenu, u których wykonano cięcie pod pachą. Continue reading „Lumpektomia plus Tamoksyfen z lub bez napromieniania u kobiet w wieku 70 lat lub starszych z wczesnym rakiem piersi ad 6”

Mechanizm zmniejszonej objętości udaru do przodu u dzieci i trzody chlewnej z ubytkiem przegrody międzykomorowej i brakiem rozkwitu.

Dzieci z ubytkiem przegrody międzykomorowej (VSD) często wykazują niezdolność do rozwoju (FTT). Tacy pacjenci mają zwykle zmniejszoną ogólnoustrojową pojemność minutową, która jest postulowana jako przyczyna ich opóźnienia wzrostu. Badanie to przeprowadzono w celu ustalenia mechanizmu zmniejszonej pojemności minutowej serca u dzieci z VSD i FTT, a także w świńskiej postaci VSD. Objętość udaru w kierunku do przodu była zmniejszona u dzieci z VSD-FTT, 31 +/- 8 ml / m2, w porównaniu z normalnymi dziećmi, 49 +/- 15 ml / m2 (P mniej niż 0,05), ale nie zmniejszyła się u dzieci z VSD i prawidłową wzrost i rozwój (41 +/- 16 ml / m2). Objętość udaru w przód była również zmniejszona u świń z VSD w porównaniu do kontroli. Continue reading „Mechanizm zmniejszonej objętości udaru do przodu u dzieci i trzody chlewnej z ubytkiem przegrody międzykomorowej i brakiem rozkwitu.”

Badanie in vivo i in vitro mechanizmu indukowanej prednizonem insulinooporności u zdrowych osób.

Insulinooporność wywołana prednizonem może zależeć od zmniejszonej wrażliwości (defekt receptora) lub zmniejszonej odpowiedzi na insulinę (wada postceptorowa). W celu wyjaśnienia mechanizmu indukowanej prednizonem insulinooporności, przeprowadzono infuzję [3H] glukozy (1 mikroCi / min) przez 120 minut przed i podczas klamry eu-glikemicznej powtórzonej przy około 100, około 1000 i około 10 000 mikroU / ml stanie ustalonym stężenie insuliny w osoczu u 10 zdrowych osób o prawidłowej wadze, w wieku 35 +/- 7 lat. Każdy test powtórzono po 7-d podaniu placebo lub prednizonowi (15 plus 15 mg / d na osobnika), w losowej sekwencji z przerwą mo między dwoma testami. Średni poziom glukozy we krwi na czczo (89,5 +/- 2,1 vs. 83,7 +/- 1,9 mg / dl) i średnie wartości insuliny na czczo na czczo (17,8 +/- 1,2 vs. Continue reading „Badanie in vivo i in vitro mechanizmu indukowanej prednizonem insulinooporności u zdrowych osób.”

Niedobór lipoprotein o wysokiej gęstości z ksantoma. Wada odwrotnego transportu cholesterolu spowodowana mutacją punktową w genie AI apolipoproteiny.

7-letnia dziewczynka z niedoborem lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL) i żółtaczką została zidentyfikowana w rodzinie tureckiej z powtarzającą się pokrewieństwem. Ma poważnie obniżoną cholesterol HDL i brak apolipoproteiny (apo) AI. ApoA-II jest zmniejszony, podczas gdy apoA-IV i apoC-III są prawidłowe. ApoB i lipoproteiny o niskiej gęstości (LDL) są zwiększone. Znajduje to odzwierciedlenie w hipercholesterolemii. Continue reading „Niedobór lipoprotein o wysokiej gęstości z ksantoma. Wada odwrotnego transportu cholesterolu spowodowana mutacją punktową w genie AI apolipoproteiny.”

stulejka operacja warszawa

Schemat ideowy elastycznej przyspieszonej Neo-STOP kasety indukowalnej tetracykliną (FAST) ilustrujący generowanie globalnych nokautowych myszy NaV1.9 (czerwona ramka) i ekspresji znakowanej samouczkiem myszy NaV1.9 znakowanej SFGF (zielona ramka) ). (C) Sekcja DRG z myszy NaV1.9 (na górze) z tagiem sfGFP i myszy WT (na dole) pokazujące nakładanie się między endogennym sygnałem fluorescencyjnym (zielonym) i autofluorescencją, a następnie barwienie przeciwciałem przeciwko GFP (czerwone). (D) Western blot tkanki DRG z WT, sfGFP-NaV1.9 i NaV1.9. /. mysz barwiona na GFP. Continue reading „stulejka operacja warszawa”